Сдружение “Интелеко”

Вид на организацията/Институцията
сдружение
Адрес
гр. Търговище; ул. “Цар Иван Асен” № 6, ап. 5, ет. 3
E-mail
d_radichkova@yahoo.com
Мисия/основни цели
Мисия на сдружение “Интелеко”: “Мислим глобално, действаме локално за опазване на околната среда и защита на човешките права“.
Основната цел на сдружението: Да съдейства за разширяване и задълбочаване познанията на хората в град Търговище и региона в областта на опазването на природата, жизнената среда, защита на човешките права, изучаване и развитие на отношенията “Човек –общество – природа”.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
1.Работа с деца и ученици за повишаване екологичните, здравни, социални и правни знания и изграждане на активна позиция за опазване на околната среда и защита на човешките права.
2.Работа с малцинствени и маргинализирани групи и деца в риск за повишаване обществената им култура и социална интеграция в гражданското общество.
3.Работа с учителите за повдигане нивото на обучение в часовете и темите с екологична, здравна и правна насоченост
4.Работа със специализирани групи за провеждане на екотуризъм и екоекспедиции, за разработване на оздравителни екологични програми за райони с нарушено екологично равновесие и опазване находищата на защитени растителни и животински видове в региона.
5.Съвместна работа със средствата за масова информация и местните институции за развитие на ново обществено мнение,действия и отношения.
Целеви групи
младежи, възрастни
Географски обхват на дейността
Град Търговище
Персонал
10 доброволци
Телефон
0601 61651
Област