Новини

Помощ за бежанци от Украйна

10.03.2021 Сдружение Свободен младежки център осигури за децата на бежанци от войната в Украйна учебни пособия, обувки и спорни екипи. Продължават усилията за по-бързото интегриране на бежанците във Видин, включително за достъп на децата до детски градини и училища в града.

Наръчник за доброволци

01.10.2021 Свободен младежки център издаде Наръчник за доброволци, предназначен за младежи, проявяващи интерес към доброволната работа в извънредни ситуации. Наръчникът е продукт на трансграничния проект "Да премахнем границите за доброволчеството в извънредни ситуации", изпълняван с партньори от Сърбия и подкрепен от програма INTERREG-IPA на ЕС. Основната цел на проекта бе да повиши мотивацията за доброволчество в извънредни ситуации, развивайки младежкото доброволчество.

Информационни материали за няколко вида природни и битови бедствия

01.11.2021 Сдружение Василиада разработи набор от информационни материали за няколко вида природни и битови бедствия, които бяха публикувани на 01.11.2021 г., както и информация за това как семействата могат да поддържат домовете си. За направата на промоционалните материали е използван опитът на Проект „CODE – Общностен отпор на бедствени събития“, които предоставят теоретични и практически възможности за придобиване на знания, умения, защита и самозащита при възможни рискове от бедствие.

Раздаване на материали за извънредни ситуации, в Аргетоая

22.10.2021. На 22.10.2021 г. Сдружение Василиада раздаде на 200 деца от Комуна Аргетоая, пакети от плодове, книжки за оцветяване за спешни случаи, комплект цветни моливи.

Изиграйте поведението си в случай на пожари

02.09.2021. Чрез проекта „FACTIS – Бъдете актьор за трансформирана, интегрирана и устойчива общност!“, с подкрепата на нашия партньор, World Vision Румъния, на 02.09.2021 г. беше поставена пиеса, предназначена да сенсибилизира общността и да научи какво да направи в случай на пожар.

Обучение в Аргетоая

19.05.2021 В партньорство с ISU Долж, Сдружение Василиада проведе на 19.05.2021 г. в рамките на Проект ,,ФАКТИС- Бъдете актьор за трансформирана, интегрирана и устойчива общност!, обучение за жителите на село Аргетоая, за да се приеме подходящ отговор поведение в случай на природни бедствия

Обучение за деца

В рамките на проекта ,, FACTIS- Бъдете актьор за трансформирана, интегрирана и устойчива общност!, образованието се извършва чрез игра, поне 180 деца от целевата група на общността Argetoaia ще участват в дейности, за да научат как да се държат в случай на природни бедствия.

Демонстрация с участието на доброволци от Видин

14 септември 2018. Във Видин бе отбелязан професионалния празник на дирекция Пожарна безопасност и защита на населението с участието на служители на дирекцията, доброволците от доброволното формирование към община Видин и Младежки авариен екип към БЧК - Видин. Демонстации пред гражданите на Видин - пожар в сградата на общината, евакуация и спасяване на граждани.

Заключителен форум по CODE

14-15 декември 2017 В Крайова, Румъния се проведе последното събитие по проекта "Общностен отпор на бедствени събития - CODE" - заключителният форум. Той събра 40 участници от доброволни формирования за защита от бедствия, местни власти и експерти от България в Румъния. Целта на форума бе да се докладват резултатите, да се оцени и разпространи опита, както и да се осигури устойчивост на сътрудничеството. 

Практическо учение в България

28 - 29 септември 2017. На полигона към квалификационния център на Регионална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението - Монтана се проведе съвместно практическо учение за доброволци по спасяване при бедствия и аварии. В учението взеха участие 30 доброволци от България и Румъния, които във взаимодействие със специалисти тренираха действия при земетресение, наводнения и катастрофи.

Страници

  • Total Visitors: 49115