За проекта

Проект "Общностен отпор на бедствени събития" (CODE) е финансиран по Програмата INTERREG V-A Румъния–България. Изпълнява се в партньорство от сдружение Василиада - Крайова, Румъния (водеща организация), сдружение Свободен младежки център - Видин, България, Български червен кръст и Червен кръст - Долж, Румъния. Основна цел на проекта е да се повиши местния капацитет в селските райони на румънско-българския гранчен регион (области Долж в Румъния, Видин и Монтана в България) за предотвратяване и смекчаване на последиците от бедствия  чрез създаване на разширени доброволни формирования и по-добрата им подготовка, включително в трансграничен контекст. Прогнозният бюджет на проекта е 280 566,42 EUR, предоставен от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, правителствата на Румъния и България и партньорите по проекта.

Практическо учение в България

28 - 29 септември 2017. На полигона към квалификационния център на Регионална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението - Монтана се проведе съвместно практическо учение за доброволци по спасяване при бедствия и аварии. В учението взеха участие 30 доброволци от България и Румъния, които във взаимодействие със специалисти тренираха действия при земетресение, наводнения и катастрофи.

Обучителни сесии в България

20 май 2017. Свободен младежки център успешно приключи серията от 18 двудневни обучителни семинари за членове на доброволни формирования по защита от бедствия и аварии и на общински служители от области Видин и Монтана, провеждана от сдружението с цел подобряване на подготовката за реакция при спешни ситуации.

Втора CODE среща на експерти

14-15 октомври 2016. В Белоградчик се проведе втората среща на експерти от България и Румъния по проект "Общностен отпор на бедствени събития". Целта на срещата бе одобрение на методическия комплект, изработвен за обезпечаване на обучителните курсове и предвидените практически учения.

Първа CODE среща на експерти

7-8 юли 2016. В Дубова, Румъния се проведе Първата CODE среща на експерти по защита от бедствия от България и Румъния. Форумът е дейност по проект "Общностен отпор на бедствени събития" и целеше представяне на резултатите от проведено сравнително проучване, както и изготвяне на задание за разработване на методология на обученията по проекта.

Страници

  • Total Visitors: 50738